Oprichting
Op 14 juni 2013 is de “Stichting Kerkelijk Erfgoed De Veldmaat” opgericht, die voluit de volgende naam heeft: “Stichting tot behoud van het religieus en cultureel kerkelijk erfgoed van de Heiligen Bonifatius en Gezellenkerk en Mariakapel Onze Lieve Vrouw van Vrede”.

 

Waarom is deze stichting opgericht?
De Mariakapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede” is in 2009 herbouwd onder auspiciën van het Broederschap. Deze bestond uit vertegenwoordigers van de historische kring, de wijkraad De Veldmaat en de toenmalige Bonifatiusparochie. Om de herbouw van dit cultureel erfgoed mogelijk te maken, is geld beschikbaar gesteld door de gemeente Haaksbergen, de wijkraad De Veldmaat en particulieren. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers uit De Veldmaat.

 

Het onderhoud van de Mariakapel en de verzorging van de bloemen wordt door vrijwilligers uit De Veldmaat uitgevoerd. Deze werkwijze is destijds in onderling overleg tot stand gekomen, formeel is er echter niets geregeld. Omdat al geruime tijd de wens bestond om het beheer van de kapel netjes te regelen, is nu deze stichting opgericht.

 

Wat is het doel van de stichting?
De stichting gaat zich niet alleen richten op het behoud van de Mariakapel, maar op behoud van al het kerkelijk erfgoed in de Veldmaat. Ons beleidsplan zoals vastgesteld bij de oprichting in 2013 vindt u hier.

 

Wie zijn wij?
De stichting wordt gedragen door een bestuur en een klankbordgroep, bestaande uit mensen uit alle geledingen en van alle leeftijden, welke de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen. De bestuursleden zijn: Paul Leferink (voorzitter), Marcel Renema (penningmeester), Linda Beimer (secretaris) en Rico ten Hag. In de klankbordgroep zitten Maria Jansen, Eric Ooink en Jos Westendorp. Allen zijn volledig vrijwillig betrokken bij de stichting en krijgen geen financiële vergoeding of tegemoetkoming.

 

Hoe kunt u ons steunen?
U kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op rekeningnummer: NL37 RABO 0118 1559 62 t.n.v. Stichting Kerkelijk Erfgoed de Veldmaat. Wij hebben van de belastingdienst een ANBI status verkregen zodat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.